Zwroty:

Możesz zwrócić zakup, gdy kupujesz jako konsument, czyli:

  • jesteś osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej
  • prowadzisz działalność gospodarczą i jako osoba fizyczna kupujesz produkt na potrzeby swojej działalności, ale zakup nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego. Dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych zgodnie z art. 7aa. Ustawy o prawach konsumenta (dla zakupów zrobionych do 31 grudnia 2022 roku – art.38 a. Ustawy o prawach konsumenta).

Zgodnie z prawem konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny (Artykuł 27 ustawy o prawach konsumenta) , licząc od następnego dnia po otrzymaniu przesyłki. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (do pobrania tutaj )  oraz dostarczyć je do sprzedawcy. Towar nie może być używany.

 

Sprzedawca ma 14 dni na zwrot pieniędzy konsumentowi od momentu otrzymania towaru. Zwrot kosztów za dostawę jest równy kwocie za najtańszy dostępny sposób dostawy. Klient otrzymuje pieniądze w takiej samej formie, w jakiej dokonano płatności.

W przypadku odstąpienia od umowy do 14 dni bez podawania przyczyny i zwrotu towaru Jako konsument musisz zapłacić za przesyłkę zwrotną do sprzedającego. Natomiast sprzedający – wraz z pieniędzmi za przedmiot – powinien zwrócić Ci koszt przesyłki w pierwszą stronę w wysokości równej najtańszej przesyłce w ofercie (art. 33 i 34 ust. 2 i 4 Ustawy o prawach konsumenta).

Reklamacje:

Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

Dla produktów Bosch prosimy pobrać i wypełnić dwa formularze ( nie zastosowanie się do powyższego i nie wypełnienie odpowiednich formularzy będzie skutkować odrzuceniem reklamacji / ze względu na wymóg producenta - gwaranta) pliki do pobrania tutaj: plik 1, plik 2

Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminach określonych postanowieniami Kodeksu cywilnego.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane osobowe Klienta, w tym dane do kontaktu i dane adresowe Klienta oraz żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu.

Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady lub zmniejszenia jego ceny a jeżeli to nie jest możliwe może w dalszej kolejności odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia konkretnemu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

·         Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Kupujący może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Części oraz podzespoły zakupione w naszym sklepie są przeznaczone do profesjonalnego montażu w wyspecjalizowanych warsztatach tuningowych. Firma FMIC Performance sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za straty powstałe w przypadku błędnego montażu oraz wad ukrytych sprzedawanych podzespołów.

W przypadku uzasadnionej wady towaru firma FMIC Performance sp. z o.o. może wymienić towar na nowy, jednak nie ponosi kosztów związanych z powstałą awarią.

Części sprzedawane przez FMIC Performance sp. z o.o. przeznaczone są tylko do samochodów sportowych poruszających się wyłącznie po przeznaczonych do tego torach wyścigowych (nie są przeznaczone do ruchu ulicznego). W przypadku stwierdzenia iż Produkt był użytkowany w inny sposób niż zgodny z jego przeznaczeniem, Sprzedawca ma prawo do odmowy uwzględnienia reklamacji.

Adres do wysyłki:
ul. Boczna 6/8/10
42-202 Częstochowa
Polska